គណៈគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុស្សារណៈជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Lincoln University College នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេសសម៉ាឡេស៊ី

នាថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 គណៈគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុស្សារណៈជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Lincoln University College នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួរ ប្រទេសសម៉ាឡេស៊ី ។

... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:49:52 PM
43
គណៈគ្រប់គ្រងបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ និង សាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

គណៈគ្រប់គ្រងបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា រវាងវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ និង សាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រួចមក នាថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 នេះវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារបានបញ្ជូននិស្សិតឆ្នើម ចំនួន 05 រូបទៅសិក្សានៅសាកលវិ... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:45:02 PM
27
គណៈគ្រប់គ្រងនៃ វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រងនៃ វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ នៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីដោះដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ ភាគីសាលាវេជ្ជសាស្រ្ត ដុងថាប់ ផងដែរ។... Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:41:29 PM
17
គណៈគ្រប់គ្រង នៃវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានធ្វើទស្សនកិច្ច និង សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ​Dong Thap University នៃសាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម

គណៈគ្រប់គ្រង នៃវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានធ្វើទស្សនកិច្ច និង សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ ​Dong Thap University នៃសាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម រយៈពេលពីរថ្ងៃ។

... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:37:33 PM
15
វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Haikou University of Economics (HUE) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Haikou University of Economics (HUE) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីអំពី ៉ ការអប់រំ ជំនាញវិជ្ជាជិវៈ ៉ ក្នុងគោលបំណង ៖

Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:34:38 PM
8
គណៈគ្រប់គ្រងនៃ វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានអញ្ជើញទស្សនៈកិច្ច និង ចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MOU) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Haikou University of Economics (HUE) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីអំពី ៉ ការអប់រំ ជំនាញវិជ្ជាជិវៈ ៉ ក្នុងគោលបំណង ៖

Read More


សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:31:28 PM
6
ឯកឧត្តម ទេព វាសនា សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្ទៃក្នុង របស់វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ទេព វាសនា សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាខាសាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តក្រចេះ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្ទៃក្នុង របស់វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

... Read More

សាកលវិទ្យាល័យ   Admin   8/14/2019 7:24:00 PM
22
1

Phone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved