សកម្មភាពចូលរួមសង្គម
សកម្មភាពយកទឹកសុទ្ធ ភេសជ្ជ​​​​​​​​​​​​​​ៈ និងឧបភោគបរិភោគជូនដល់កម្លាំងការពារបិទខ្ទប់ចំនួន០៣គោលដៅ។Phone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved