ឯកទេស រដ្ឋបាលសាធារណៈ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Introduction to Law

2. Constitution Law

3. Civil Law

4. General Criminal Law

5. Political Science

6. Human Resource Management

7. History Khmer Institution

8. Civil Procedure

9. Criminal Procedure

10. Taxation Law

11. Asian Law

12. Labor and Social Security Law

13. Political Economy

14. Private International Law

15. Banking Law

16. Alternative Disputed Resolutions

17. Public International Law

18. International Relationship

19. International Human Right Law

20. Land Law and Urban Law

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Administration Law

2. Public Administration

3. Cambodian Administration System

4. Administrative Procedure Law

5. Public Function Law

6. Public Finance Law

7. Public Administration And Policy

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7. Office Applications

8. Principle of Economic

9. Khmer Studies

10. Business Mathematics

11. Legal Terminology

12. Philosophy

13. Research Methodology


រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved