ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ និងប្រធានការិយាល័យ

- ប្រធានការិយាល័យសិក្សាធិការ និងកិច្ចការនិស្សិត
        លោក អ៊ូ ពីនី
        

Phone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved