មុខរបរ ការងារកំបោរ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Public Administration

2. Introduction to Business

3. Principle of Accounting

4. Principle of Management

5. Principle of Marketing

6. Cost Accounting

7. Money and Banking

8. Project Management

9. Organizational Behavior

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Principle of Economic

2. Microeconomics

3. Macroeconomics

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Khmer Studies

6. Business Mathematics

7. Office Applications

8. Philosophy


ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
លេខកូដមុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរName In Englishក្រេឌីត
រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស

(Basic Major Subjects)

1. Introduction to Business

2. Public Administration

3. Principle of Accounting

4. Principle of Management

5. Principle of Marketing

6. Cost Accounting

7. Money and Banking

8. Project Management

9. Organizational Behavior

10. Financial Accounting

11. Business Law

12. Taxation

13. Human Resource Management

14. Entrepreneurship

15. Strategic Management

16. Total Quality Management

17. Cambodian Stock Exchange

18. Investment Management

19. Management of Change

20. Public Finance

21. International Business

22. Internal Financial Controlling

មុខវិជ្ជាស្នូលនៃឯកទេ

(Core Major Subjects)

1. Principle of Economic

2. Microeconomics

3. Macroeconomics

4. International Economics

5. Cambodian Economics

6. Development Economics

7. Development Management

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ

(Subjects for General Education)

1. Core English I

2. Core English II

3. Core English III

4. Core English IV

5. Core English V

6. Core English VI

7.  Khmer Studies

8. Business Mathematics

9. Office Applications

10. Philosophy

11. Research Methodology

Phone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved