ឯកទេស ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

កម្មវិធីនេះ រៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាឯកទេសនីតិសាស្រ្ត ពីព្រោះកម្មវិធីនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងដូចជា៖ ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ ការយល់ដឹងអំពី ទ្រឹស្តីច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន និង ទ្រឹស្តីជំនាញ ការយល់ដឹងអំពីការងារប្រតិបត្តិនិងសីល ធម៌ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ជាដើម ។ លើសពីនេះទៅទៀតការសិក្សានេះអាច ជួយអោយនិស្សិតយល់ដឹង អំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងគោលនយោ បាយច្បាប់សំរាប់អនុវត្តន៍ និង គ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរ ។

ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាលើឯកទេសនីតិសាស្រ្តនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមានសមត្ថភាពបំ ពេញការងារនិងរកការងារធ្វើនៅតាម ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការនានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះ ទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការ ធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកផងដែរ ។ កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេល ៤ ឆ្នាំនេះ នឹងអាចជួយអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវឪកាសការងារក្នុងស្ថាប័ននានា ដូចជាស្ថា ប័នតុលាការ (ចៅក្រម មេធាវី ក្រឡាបញ្ជី សាការី) ក្រុមហ៊ុនមេធាវីឯកជន អង្គការសង្គមស៊ីវិល អង្គការអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិ និងអន្តរជាតិជាដើម ។លើសពីនេះទៀត និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ អាចបន្តការ សិក្សាកម្រិតបរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved