ឯកទេស ក្សេត្រសាស្ត្រ
គោលបំណងនៃការសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាសំរាប់បរិញ្ញាបត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលស្របតាម បរិបទក្នុង ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជានាពេល បច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជានាពេលអនាគតផង ដែរ។ កម្មវិធីនេះមានគោលដៅ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតរយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បី ផ្តល់ ឲ្យពួកគេនូវជំនាញនិងចំណេះដឹងជាច្រើនដូចជា៖ ចិត្តវិជ្ជាអប់រំសហគមន៍ ការថែ រក្សាសុខភាពសាធារណៈ សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រងគំរោង និង ការរៀបចំផែនការ ការគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង ទស្សនៈទូទៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៅតាមទីជនបទ ។ ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះ នឹងជំរុញ ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ចេះអភិវឌ្ឍសហគមន៍រស់នៅរបស់ខ្លួន ឬក៏នឹងក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង អ្នកសំរបសំរួល សហគមន៍ អ្នករៀបចំ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។ល។ ដូច្នេះ កម្មវិធីសិក្សាលើឯកទេស អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ពិត ជានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកំពស់សេដ្ឋ កិច្ចរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទ និង ការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រ ។

ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា

និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅបម្រើការងារនៅតាមអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ដែលកំពុងតែអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លូន ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទប្រកបដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងជំនាញវិជា្ជជីវៈ ច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យនេះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមាន បំណងចង់បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា បានយ៉ាងងាយស្រួល ។

រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីតPhone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved