ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 
068 44 50 11, 077 63 18 37, 097 27 07 162, 088 78 78 998, 
012 74 36 96, 088 29 22 302





Phone:(855)23 999 999 Email:info@ISTC.edu.kh / www.facebook.com/ISTC

© 2018 Institute of science and Technology of Cambodia, Preah Vihear Branch, All Rights Reserved